अक्षर मालिका (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

Akshar Malika

अक्षर मालिका (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

कोणतीही अक्षरमालिका सोडवितांना खालील तक्त्याचा आधार घ्यावा :
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A B C D E F G H I J K L M
Z Y X W V U T S R Q P O N
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

उदा.  A, C, E, G, I, —–

 • B
 • D
 • J
 • K
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेतील विषम संख्येच्या स्थानावर आलेल्या अक्षरांमिळून तयार झालेली आहे. यानुसार I नंतरचे पुढील अक्षर K येईल.

उदा. X, W, U, S, Q, ——

 • T
 • R
 • O
 • N
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेतील इंग्रजी अक्षरमालिकेच्या उलट क्रमाचा उपयोग करण्यात आला आहे. या अक्षरमालिकेत एक अक्षर सोडून त्यानंतरचे अक्षर अशी रचना करण्यात आली आहे. अक्षररचनेनुसार Q नंतरचे पुढील अक्षर O येईल.

उदा. AB, DE, GH, JK, MN, —–

 • KL
 • PQ
 • NP
 • QR
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेमध्ये इंग्रजी अक्षर जोडीने आलेले आहेत. दोन गटातील अक्षरामध्ये एका अक्षराचा फरक आहे. यानुसार पुढील अक्षराचा गट PQ येईल.

उदा. D, H, L, P, T, —–

 • U
 • X
 • W
 • Z
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेमध्ये दोन अक्षरातील फरक तीनचा आहे. गटाने आलेले आहेत. यानुसार पुढील अक्षर X येईल.

उदा. AZ, CX, EV, GT, —–

 • HS
 • HT
 • IR
 • IQ
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेतील इंग्रजी अक्षर खालीलप्रमाणे जोडीने आलेले आहेत.
A/Z, C/X, E/V, G/T, I/R. यानुसार उत्तर IR येईल.
You might also like
3 Comments
 1. Vinesh Pawara says

  खूप छान

 2. Vishal says

  Very helpful thanks a lot

 3. borade Rushi says

  👍

Leave A Reply

Your email address will not be published.