Complete Guidance For MPSC Exams, Current Affairs, Rajyaseva, PSI, STI Exams, Job Alerts 2020

अक्षर मालिका (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

Akshar Malika

अक्षर मालिका (बुद्धिमत्ता चाचणी) विषयी संपूर्ण माहिती

कोणतीही अक्षरमालिका सोडवितांना खालील तक्त्याचा आधार घ्यावा :
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A B C D E F G H I J K L M
Z Y X W V U T S R Q P O N
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

उदा.  A, C, E, G, I, —–

 • B
 • D
 • J
 • K
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेतील विषम संख्येच्या स्थानावर आलेल्या अक्षरांमिळून तयार झालेली आहे. यानुसार I नंतरचे पुढील अक्षर K येईल.

उदा. X, W, U, S, Q, ——

 • T
 • R
 • O
 • N
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेतील इंग्रजी अक्षरमालिकेच्या उलट क्रमाचा उपयोग करण्यात आला आहे. या अक्षरमालिकेत एक अक्षर सोडून त्यानंतरचे अक्षर अशी रचना करण्यात आली आहे. अक्षररचनेनुसार Q नंतरचे पुढील अक्षर O येईल.

उदा. AB, DE, GH, JK, MN, —–

 • KL
 • PQ
 • NP
 • QR
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेमध्ये इंग्रजी अक्षर जोडीने आलेले आहेत. दोन गटातील अक्षरामध्ये एका अक्षराचा फरक आहे. यानुसार पुढील अक्षराचा गट PQ येईल.

उदा. D, H, L, P, T, —–

 • U
 • X
 • W
 • Z
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेमध्ये दोन अक्षरातील फरक तीनचा आहे. गटाने आलेले आहेत. यानुसार पुढील अक्षर X येईल.

उदा. AZ, CX, EV, GT, —–

 • HS
 • HT
 • IR
 • IQ
स्पष्टीकरण :
वरील अक्षरमालिकेतील इंग्रजी अक्षर खालीलप्रमाणे जोडीने आलेले आहेत.
A/Z, C/X, E/V, G/T, I/R. यानुसार उत्तर IR येईल.
You might also like
3 Comments
 1. Vinesh Pawara says

  खूप छान

 2. Vishal says

  Very helpful thanks a lot

 3. borade Rushi says

  👍

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC World