महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगे

 

महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगे

भीमाशंकर पुणे
त्र्यंबकेश्वर नाशिक
परळी वैजनाथ बीड
औंढा नागनाथ हिंगोली
घृष्णेश्वर (वेरूळ) औरंगाबाद

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.