TET परीक्षा Paper 2 Syllabus व महत्वाची माहिती

TET परीक्षा Paper 2 Syllabus व महत्वाची माहिती

परीक्षेचा दिनांक व पुनआर्ययोजना :

 • राज्य सरकार मार्फत वर्षातून किमान एक वेळा या परीक्षेचे आयोजन केले जाईल. या संदर्भातील जाहिरात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत प्रकाशित केली जाईल.
 • निश्चित दिनांकास परीक्षेचे आयोजन करून 60% व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवणार्‍या सर्व परिक्षार्थीना प्रमाणपत्र देण्यात येईल ज्याच्या आधारे उमेदवार रिक्त जागी नोकरीसाठी अर्ज करू शकतील.

परीक्षेसाठी अर्ज :

 • अर्ज जमा करण्यासंदर्भातील सर्व माहिती विविध स्तरांवरील वर्तमानपत्रांतून, रोजगार पत्रीकांतून प्रकाशित केली जाते.
 • महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने प्रकाशित केलेल्या प्रकटनानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षेचे आयोजन दिनांक 14 डिसेंबर 2014 रोजी केलेले आहे.

पात्रता गुणांचे निकष व सुट :

 • सर्वसामान्य गटातील उमेदवारांना या परीक्षेमध्ये पात्र होण्यासाठी किमान 60% गुण (म्हणजे 150 पैकी 90 गुण) (इयत्ता 1 ते 5) व (6 ते 8 साठी) घेणे अनिवार्य राहील.

तथापि

 • अनुसुचीत जाती/अनुसुचीत जमाती/विमुक्त व भटक्या जमाती/इतर मागास वर्ग/शारीरिक अपंग इत्यादी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना पात्रता गुणांमध्ये 5% सुट देण्यात येईल म्हणजेच उत्तीर्णते साठी 55% गुण (150 पैकी 83 गुण) अनिवार्य राहतील.
 • परीक्षा कोणामार्फत आयोजीत केली जाईल ?
 • महाराष्ट्र राज्यकरिता शिक्षक पात्रता परीक्षा घेणे व प्रमाणपत्र प्रदान करण्याची जबाबदारी ‘महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पुणे’ यांच्यावर सोपवलेली आहे.

प्रश्नपत्रिका आराखडा व प्रश्नांचे स्वरूप:

 • पेपर 1 : (इयत्ता 6 ते 8)
 • एकूण गुण : 150              
     
 • कालावधी : 2 तास 30 मिनीटे
अ.क्र.              विषय (सर्व अनिवार्य) गुण प्रश्नसंख्या प्रश्नांचे स्वरूप
1.             बाल मानसशास्त्र व अध्यापन शास्त्र    30   30 बहुपर्यायी
2.          सामाजिक शास्त्रे किंवा गणित व विज्ञान 60 60 बहुपर्यायी
3.           भाषा – 1 30 30 बहुपर्यायी
4.             भाषा – 2 30 30 बहुपर्यायी
              एकूण  150 150 150 बहुपर्यायी प्रश्न
 • नकारात्मक गुणदान योजना आहे का ?
 • या परीक्षेमध्ये नकारात्मक गुणांची तरतुद नाही (minus system).
 • विषय निहाय अभ्यासक्रम कोणता आहे ?

1. बालमानसशास्त्र व अध्यापनशास्त्र : या विषयाचा अनुषंगाने विचारण्यात येणारे प्रश्न हे शैक्षणिक मानसशास्त्र व 11 ते 14 वयोगटाच्या विध्यार्थ्यांच्या अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेसंबंधी असतील याच वयोगटातील विशेष गरज असणारी बालके, त्यांची गुणवैशिष्ट्ये, शालेय आंतरक्रिया, उत्तम शिक्षकांची गुणवैशिष्ट्ये यांवर आधारित असतील. (शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम-पाठ्यक्रमाधारित.)

2. भाषा – 1     इयत्ता 6 वी ते 8 वी चा प्रचलित अभ्यासक्रम

3. भाषा – 2     इयत्ता 6 वी ते 8 वी चा प्रचलित अभ्यासक्रम

4. गणित : गणित विषयाशी संबंधित प्रश्न हे गणितातील मूलभूत संबोध, तार्किकता, समस्या निराकरण व गणित विषयाचे अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान या मुद्यांवर आधारित असेल. गणित विषयाची व्याप्ती इयत्ता 1 ते 5 वी च्या प्रचलित अभ्यासक्रमावरील असेल.

5. सामाजिक शास्त्रे : इयत्ता 6 वी ते 8 वी प्रचलित अभ्यासक्रम.
6. गणित : गणित विषयाशी संबंधित प्रश्न हे गणितातील मूलभूत संबोध, तार्किकता, समस्या निराकरण व गणित विषयाचे अध्यापनशास्त्रीय ज्ञान या मुद्यांवर आधारित असेल. गणित विषयाची व्याप्ती इयत्ता 6 ते 8 वी च्या प्रचलित  अभ्यासक्रमावरील असेल.

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.